Strona główna > Leksykon

Leksykon

A

Anemometr

Anemometr

to przyrząd służący do pomiaru prędkości wiatru.

D

Decybel (dB)

Decybel (dB)

to jednostka stosowana w pomiarach natężenie dźwięku. Jeden decybel jest uważany za najmniejszą zmianę słyszaną przez ucho ludzkie. Jej odbiór jest subiektywny i zależy od jednostki. Przy pomiarze natężenia dźwięku wykorzystuje się częstotliwościową charakterystykę korekcyjną A – dB (A), która optymalizuje pomiar ze względu na charakterystykę słuchu człowiek.

Dwutlenek węgla (CO2)

Dwutlenek węgla (CO2)

to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków. W temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym gazem, będącym produktem spalania i oddychania. Emisja dwutlenku węgla w środowisku naturalnym (wytwarzanego przez rośliny i oceany) stoi w równowadze z jego pochłanianiem. Niestety równowaga ta została zaburzona przez działalność gospodarczą człowiek, prowadząc do powstania efektu cieplarnianego.

E

Elektrownia wiatrowa (siłownia wiatrowa, turbina wiatrowa)

Elektrownia wiatrowa (siłownia wiatrowa, turbina wiatrowa)

to urządzenie wytwarzające energię elektryczną uzyskaną z siły wiatru.

F

Farma wiatrowa (park wiatrowy)

Farma wiatrowa (park wiatrowy)

to zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.

G

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane

to gazy, które przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego poprzez zatrzymywanie ciepła w atmosferze. Gazy cieplarniane występują w środowisku naturalnie, jednak ich stężenie jest coraz większe przez negatywne skutki działalności gospodarczej człowieka.

I

Infradźwięki

Infradźwięki

to fale dźwiękowe niesłyszalne przez człowiek, ze względu na niską częstotliwość. Istnieją dwa rodzaje źródeł infradźwięków – naturalne (np. burza, wiatr, szum morza) i sztuczne (np. urządzenia grzewcze, klimatyzacje, silniki mechaniczne). Długoletnie badania wykazały, że infradźwięki nie mają żadnego negatywnego wpływu na ludzi.

K

Kilowatogodziny (kWh)

Kilowatogodziny (kWh)

to jednostka pracy, ciepła i energii elektrycznej, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny. Kilowatogodzina jest jednostką energii najczęściej stosowaną w życiu codziennym.

M

Moc szczytowa

Moc szczytowa

to największa dopuszczalna moc użyteczna.

O

Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii (OZE)

to surowce bezpłatne, niewyczerpywalne, bezpośrednio dostępne i przyjazne środowisku. Pochodzą ze źródeł naturalnych takich jak: światło słoneczne, wiatr, woda, fale i pływy, ciepło geotermalne oraz biomasa, które odnawiają się w krótkich odstępach czasu. Energia wytwarzana przez źródła odnawialne jest energią przyjazną środowisku podczas jej wytwarzania nie są wydzielane do atmosfery gazy cieplarniane.

P

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny

to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu elektrycznego , czyli stosunek ładunku, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu przepływu tego ładunku.

Prędkość uruchomienia

Prędkość uruchomienia

to minimalna prędkość wiatru niezbędna do uruchomienia elektrowni i rozpoczęcia wytwarzania przez nią energii.

Prędkość zatrzymania

Prędkość zatrzymania

to taka prędkość wiatru, przy której system kontrolny turbiny zatrzymuje się ze względu bezpieczeństwa.

S

Sieć elektroenergetyczna

Sieć elektroenergetyczna

to zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych ze sobą pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania wyprodukowanej energii elektrycznej na określonym obszarze.

W

Wat

Wat

to jednostka mocy oznaczana symbolem W. MW to megawat czyli 1000000 watów, kW to 1000 watów.

Wiatr

Wiatr

to ruch mas powietrza wywołany różnicą ciśnień atmosferycznych. Masy powietrza przemieszczają się z obszarów o wyższym ciśnieniu do obszarów o ciśnieniu niższym, podlegając sile odchylającej (Coriolisa), sile tarcia i sile odśrodkowej.

Z

Zielony certyfikat

Zielony certyfikat

to dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej przy użyciu odnawialnych źródeł. Certyfikat wydawany jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wniosek wytwórcy energii elektrycznej z OZE.