Strona główna > Q&A

Q&A

Ogólne informacje na temat energetyki wiatrowej

Ile miejsca zajmuje wiatrak?

Elektrownia wiatrowa zajmuje około 4 arów powierzchni. Fundament, do którego przytwierdzona jest elektrownia wiatrowa, umieszczony jest poniżej 1 metra pod powierzchnią ziemi, zaś jego średnica sięga 26 metrów. Taka technologia posadowienia daje wymierne korzyści, tj. lepszą stabilność elektrowni wiatrowej oraz minimalizację wpływu na dotychczasowe użytkowanie gruntów, na których została ona posadowiona.

Ile energii można uzyskać z wiatru?

Kiedy w 1980 roku rozpoczęto instalację turbin wiatrowych na skalę przemysłową, najnowocześniejsza z nich miała moc 26 kW. Obecnie produkowane urządzenia posiadają moc od 850 kW aż po 5 MW, choć najpopularniejsze modele mają od 2 MW do 3,5 MW.

Jak wygląda podłączenie turbiny wiatrowej do sieci energetycznej?

Wprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej w farmie wiatrowej do sieci następuje po wydaniu przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków przyłączenia do sieci oraz na podstawie podpisanej następnie umowy przyłączeniowej. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane wydać warunki przyłączenia na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, jeżeli spełnione są warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia do sieci i dostarczania energii.

Jak silny musi być wiatr, aby turbiny wiatrowe generowały energię?

Wymagana siła wiatru uzależniona jest od typu wybranego urządzenia, a więc typu elektrowni wiatrowej. W przypadku małych elektrowni przydomowych, już prędkości bliskie zeru powodują, że śmigło zaczyna się obracać. Jednak w przypadku dużych turbin przemysłowych, o mocach rzędu 2MW, wymagania te rosną. Najczęściej spotykaną prędkością graniczną, powyżej której śmigła dużych elektrowni zaczynają się obracać, to 3-4 m/s. Od tej prędkości do prędkości około 25 m/s elektrownia wiatrowa generuje energię elektryczną. W przypadku prędkości powyżej 25 m/s, (co jest równoważne z prędkością 90 km/h), elektrownia przechodzi w tryb pracy bezpiecznej, podczas której zawiesza generowanie energii elektrycznej.

Z jaką prędkością obraca się śmigło turbiny wiatrowej?

W przypadku elektrowni wiatrowych o dużej mocy, śmigło obraca się z prędkością od 9 do 20 obr/min.

Co się dzieje, gdy wiatr przestaje wiać?

Elektrownie wiatrowe są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi. Dzięki temu prowadzą ciągły pomiar prędkości i kierunku wiatru, aby jak najlepiej wykorzystywać panujące w danej chwili warunki wietrzne. W sytuacjach, gdy działalność wiatru ustaje, elektrownia wiatrowa przechodzi w stan czuwania, podczas którego nie produkuje energii, a jedynie monitoruje panujące w danej chwili warunki wiatrowe. Gdy siła wiatru wzrasta do minimalnej, wymaganej do uruchomienia pracy turbiny, elektrownia wznawia pracę i rozpoczyna produkcję energii elektrycznej.

Czy huraganowe wiatry powodują maksymalizację produkcji energii z elektrowni wiatrowych?

Huraganowe wiatry nie przyczyniają się do wzrostu produkcji energii z elektrowni wiatrowych. Przy bardzo dużych prędkościach wiatru turbiny są wyłączane ze względów bezpieczeństwa. Każdy typ siłowni wiatrowej ma zdefiniowaną tzw. krzywą mocy, czyli zależność, która informuje, jaka ilość energii zostanie wyprodukowana przez siłownię przy określonej prędkości wiatru. Zakres prędkości wiatru, przy których turbina jest wprawiona w ruch, produkując jednocześnie energię elektryczną, wynosi dla urządzeń o dużej mocy zazwyczaj od 3 m/s do 25 m/s. Przy prędkościach wiatru poniżej 3 m/s siłownia nie pracuje, zaś przy prędkościach powyżej 25 m/s turbina jest zatrzymywana. Każda krzywa mocy ma również zadaną optymalną prędkość wiatru (ok. 12-14m/s), przy której produkuje maksymalną ilość energii, gdzie nawet wzrost prędkości wiatru nie powoduje wzrostu produkcji. Zatem, o wiele korzystniejsze dla energetyki wiatrowej są silne i stałe wiatry, niż burzliwie, zmieniające się warunki wiatrowe.

Jak są wybierane miejsca pod elektrownie wiatrową?

Całe przedsięwzięcie rozpoczyna się od analizy, na podstawie dostępnych danych, tzw. wietrzności terenu. Jest to pierwszy, a zarazem kluczowy etap, w którym sprawdza się czy wiatry występujące na danym obszarze są wystarczająco silne by produkcja prądu za pomocą turbin wiatrowych była możliwa. Dopiero wówczas bada się potencjalne lokalizacje turbin na danym terenie, z zachowaniem wszelkich norm odległości od zabudowy wyznaczonych przez hałas, a także odległości od dróg, czy terenów leśnych.

Dzierżawa i kwestie prawne

Jak wygląda proces podpisywania umowy dzierżawy?

ECO-WIND Construction S.A. oferuje rolnikom korzystne i przejrzyste umowy. Spółka zawsze zapewnia wystarczającą ilość czasu na sprawdzenie wszystkich zapisów w dokumencie, a także sama zachęca rolników do skonsultowania jej treści z gminnymi radcami prawnymi (o ile jest taka możliwość w danej gminie), prawnikami, czy zaufanymi ekspertami prawniczymi samych wydzierżawiających. W wypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zawsze staramy się je wspólnie wyjaśnić, czy to poprzez doprecyzowanie informacji, zmianę, czy dodanie stosownych zapisów do treści umowy.

Jak wysokie są czynsze dzierżawy?

Wysokość czynszów dzierżawy jest określona w umowach zawartych z właścicielami. Wszystkie umowy mają klauzule poufności, co oznacza, że kwoty na jakie zawierane są umowy nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Wysokość kontraktu jest uzależniona od rozmiaru działek i zakresu dzierżawy (czy ziemia jest dzierżawiona jedynie pod samą turbinę, czy np. pod drogę dojazdową lub kabel przesyłowy).

Czy inwestor przejmie działki poprzez prawo o „zasiedzeniu”?

ECO-WIND Construction S.A. nigdy nie nabędzie własności nieruchomości poprzez zasiedzenie, ponieważ zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego, aby nabyć własność nieruchomości poprzez zasiedzenie konieczne jest samoistne, nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez 20 lat, chyba, że posiadacz uzyskał posiadanie samoistne w złej wierze – wtedy ten okres wydłuża się do 30 lat. Firma, dzierżawiąc nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji, nie staje się posiadaczem samoistnym nieruchomości, lecz posiadaczem zależnym. Do zasiedzenia tych nieruchomości nigdy nie dojdzie - jest to prawnie niemożliwe.

Czy rolnicy, którzy mieli podpisane umowy dzierżawy, a ostatecznie nie mają turbin, dostaną odszkodowania?

Umowy dzierżawy nie przewidują odszkodowania w przypadku braku realizacji budowy farmy wiatrowej. Budowa farmy wiatrowej jest inwestycją długofalową. Zanim inwestor będzie mógł rozpocząć realizację projektu musi uzyskać szereg decyzji administracyjnych, przeprowadzić badania środowiskowe oraz pomiary wiatru. W zależności od wyniku uwarunkowań prawnych, środowiskowych i technicznych ECO-WIND Construction S.A. podejmuje decyzję o realizacji lub odrzuceniu projektu budowy farmy wiatrowej i może się zdarzyć, że turbiny nie zostaną postawione na danej działce. Należy jednak pamiętać, że takie sytuacje mają miejsce wyjątkowo rzadko. Ponadto umowa dzierżawy zawierana jest na czas określony i nie może być wypowiedziana ani wygasnąć przed upływem terminu obowiązywania, a wydzierżawiający otrzymuje czynsz dzierżawny od dnia zawarcia umowy.

Co się dzieje z gruntem po upływie okresu żywotności turbiny wiatrowej?

Zgodnie z zapisami umowy, po upływie dzierżawy możliwe istnieją dwa rozwiązania – inwestor demontuje turbinę na własny koszt, usuwając wszystkie jej elementy do głębokości 1m i przywracając teren do stanu pierwotnego lub turbina jest wymieniana, a z rolnikiem – o ile ten wyrazi takie zainteresowanie - podpisywana jest nowa umowa.

Czy rolnicy, z którymi podpisane zostaną umowy muszą założyć działalność gospodarczą?

Rolnicy nie są zobligowani do założenia działalności gospodarczej poza sytuacjami, gdy dzierżawa ma charakter stały, ciągły i zorganizowany - wtedy powinna być rozliczana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak powinien być rozliczany podatek z tytułu dochodów dzierżawy ziemi?

Dzierżawa nieruchomości jest jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu PIT lub CIT (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Podatnicy osiągający dochody z dzierżawy są zobowiązani wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą odprowadzać podatek z tytułu dzierżawy na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej ze stawkami 18% (do 85.528 zł przychodu rocznie) lub 32 % albo na zasadach obowiązujących dla podatku liniowego ze stawką 19 %. Rolnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą także wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5 %. Wysokość podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą również wynosi 18 %, 32 % albo 19 %, zgodnie z wyborem rodzaju opodatkowania.

Czy rolnik może zerwać umowę przed jej naturalnym wygaśnięciem? Na jakich warunkach?

Umowa dzierżawy zawierana jest na czas oznaczony, zazwyczaj na okres 30 lat i nie może zostać wypowiedziana ani wygasnąć przed upływem tego terminu. W umowach dzierżawy przewidziane są jednak wyjątki pozwalające na wcześniejsze wypowiedzenie umowy. Rolnik może wypowiedzieć umowę dzierżawy, jeżeli inwestor będzie zwlekał z zapłatą czynszu lub innych opłat przez okres dłuższy niż dwa okresy płatności lub dłuższym niż 6 miesięcy, w przypadku płatności jednorazowych. Wypowiedzenie dla swojej skuteczności wymaga wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty nie krótszego niż 1 miesiąc.

Jak wygląda sprawa z dziedziczeniem ziemi wynajętej pod turbiny wiatrowe?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w chwili śmierci wydzierżawiającego, spadkobiercy dziedziczą nieruchomość obciążoną prawem dzierżawy, wpisanym do księgi wieczystej. Spadkobiercy wstępują w stosunek dzierżawy, to znaczy zarówno w prawa, jak i obowiązki wynikające z umowy. Mogą pobierać czynsz dzierżawny, ale obowiązują ich także ograniczenia, np. dotyczące wypowiedzenia umowy.

Czy ziemię wynajętą pod turbinę wiatrową można sprzedać?

Tak, jest to możliwe. Rolnik zobowiązuje się, na wypadek zbycia przez niego nieruchomości lub części nieruchomości albo udziału we współwłasności nieruchomości, zamieścić w umowie stanowiącej podstawę zbycia nieruchomości lub części nieruchomości czy udziału we współwłasności nieruchomości, klauzulę o treści następującej: "Nabywca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, które wynikają dla Zbywcy z umowy dzierżawy z dnia ________ zawartej z __________ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. Nabywca oświadcza, że znana jest mu treść przedmiotowej umowy dzierżawy oraz, że akceptuje i przyjmuje do stosowania jej wszystkie postanowienia", wpisując w klauzulę dane umowy.

Co dzieje się z umowami, płatnościami i ich wysokością w sytuacji, w której park wiatrowy zmienia właściciela?

Zgodnie z umową dzierżawy ECO-WIND Construction może przenieść prawa i obowiązki z tytułu zawartej z rolnikiem umowy dzierżawy na osoby trzecie w całości lub w części. W takim przypadku osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy. Oznacza to, iż staje się odpowiedzialna za zapłatę czynszu w takiej wysokości, jaka jest wskazana w umowie dzierżawy zawartej z ECO-WIND Construction. W przypadku sprzedaży parku wiatrowego firma jest zobowiązana powiadomić na piśmie rolnika o planach i zaistniałej sytuacji.

Czy wysokość cen energii ma wpływ na wypłatę dzierżawy? Co dzieje się w sytuacji, w której zielona energia tanieje lub farma z różnych przyczyn nie wytwarza przez rok lub jakiś okres czasu prądu?

Cena energii nie ma wpływu na wypłatę czynszu z tytułu zawartej umowy dzierżawy. Wysokość czynszu ustalona jest w umowie, jako stała kwota.

Od kiedy i do kiedy płacony jest właściwy czynsz dzierżawny za ziemię? Czy firma płaci jakiekolwiek środki do momentu budowy turbin?

Zgodnie z umową dzierżawy wyróżniamy dwa rodzaje czynszów dzierżawnych: 1. Ryczałtowy czynsz dzierżawny: wypłacany jest rolnikom od dnia zawarcia umowy do dnia uruchomienia komercyjnej produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe posadowione na dzierżawionej nieruchomości. 2. Roczny czynsz dzierżawny: płatny jest od dnia uruchomienia komercyjnej produkcji energii elektrycznej przez farmę wiatrową. Z tym zastrzeżeniem, że jeżeli produkcja energii rozpocznie się w środku roku, kwota rocznego czynszu dzierżawnego zostanie obliczona proporcjonalnie. Za pozostałą część tego roku należny będzie ryczałtowy czynsz dzierżawny, również obliczony proporcjonalnie. Oba czynsze płatne są rocznie, z dołu w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku dzierżawnym. Rokiem dzierżawnym jest rok kalendarzowy.

Na jakich warunkach inwestor może wycofać się z umowy?

Umowa dzierżawy zawierana jest na czas oznaczony, zazwyczaj na okres 30 lat. W umowach dzierżawy przewidziane są wyjątki pozwalające na wcześniejsze rozwiązanie umowy poprzez wypowiedzenie. Inwestor może wypowiedzieć umowę dzierżawy przed upływem okresu jej obowiązywania ze skutkiem na koniec roku, w którym dana elektrownia wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną usunięte z nieruchomości, jeżeli techniczny czas używania elektrowni wiatrowej okaże się krótszy niż czas, na który zawarto umowę lub eksploatacja elektrowni wiatrowej nie będzie już opłacalna z powodu wymogów administracyjnych lub zmiany przepisów prawnych. Inwestor może także wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) w ciągu 5 lat od daty jej zawarcia nie zostały wydane wszystkie wymagane pozwolenia na budowę i eksploatację urządzenia (urządzeń) elektrowni wiatrowej i/lub inwestycji lub nie można było ich uzyskać lub nie uzyskano możliwości ich przyłączenia do krajowej sieci energetycznej lub nie zawarto umowy na odbiór energii elektrycznej; b) pomiary wiatru względnie uwarunkowania techniczne, środowiskowe lub prawne wykażą lub spowodują nieopłacalność lub niską opłacalność inwestycji lub nie będzie możliwe wykonanie stabilnego posadowienia elektrowni wiatrowych na nieruchomości. Ponadto, inwestor może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia z zachowaniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych, jeżeli rolnik w sposób istotny lub uporczywy naruszy postanowienia Umowy, po skierowaniu do rolnika pisemnego wezwania do zaprzestania i usunięcia skutków naruszenia w wyznaczonym terminie i po jego bezskutecznym upływie.

Czy umowy są rewaloryzowane?

Kwota czynszu dzierżawnego będzie od chwili zawarcia umowy dzierżawy indeksowana rokrocznie przy pomocy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, podawanego w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czy podpisywana umowa jest umową przedwstępna czy właściwą umową dzierżawy?

Podpisywana umowa dzierżawy jest właściwą umową. Spółka ECO-WIND Construction nie zawiera przedwstępnych umów dzierżawy tak, aby każda ze stron od początku znała swoje prawa i obowiązki.

Czy w przypadku nieprzystąpienia do właściwej umowy rolnik musi płacić karę umowną?

W związku z tym, iż spółka ECO-WIND Construction nie zawiera przedwstępnych umów dzierżawy, nie powstaje problem zapłaty kar umownych.

W którym momencie faktycznie następuje wydanie działki przez rolnika inwestorowi?

Wydanie działki przez rolnika następuję z chwilą zawarcia umowy dzierżawy.

Od którego momentu płacony jest czynsz za dzierżawę?

Zgodnie z umową czynsz płacony jest od dnia zawarcia umowy. Do dnia uruchomienia komercyjnej produkcji energii elektrycznej jest to tzw. ryczałtowy czynsz dzierżawny. Następnie płacony jest tzw. roczny czynsz dzierżawny.

Czy w umowie zawarty jest termin, w którym spółka ma obowiązek rozpocząć prace budowlane?

Strony w umowie uzgadniają, w jakim terminie inwestor zobowiązuje się rozpocząć realizację inwestycji, począwszy od dnia zawarcia umowy. Dzierżawca zobowiązany jest powiadomić Wydzierżawiającego w formie pisemnej, iż zamierza on rozpocząć budowę Elektrowni Wiatrowej.

Czy spółka może podnajmować wydzierżawione grunty osobom trzecim? Czy może na nich prowadzić inną działalność niż wybudowanie wiatraków (np. zbudować parking albo halę magazynową i pobierać z nich dodatkowe opłaty)?

ECO-WIND Construction jest na podstawie umowy dzierżawy uprawniony do oddania wydzierżawionej nieruchomości osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub poddzierżawy, nie może jednak realizować innej inwestycji niż ta określona w umowie.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Jakie korzyści płyną z inwestycji dla lokalnej społeczności?

Jedną z najważniejszych korzyści dla mieszkańców gminy są dodatkowe, stabilne wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków od części budowlanej turbiny. Jak pokazują przykłady gmin, gdzie takie turbiny już działają, rocznie daje to kwotę rzędu 80.000 do 120.000 zł od jednej turbiny. Kwoty te zależą od ilości oraz wielkości turbin zlokalizowanych na terenie danej gminy. Uzyskane w ten sposób dodatkowe środki można przeznaczyć na cele wskazane przez mieszkańców gminy, tj. lokalna infrastruktura drogowa, kanalizacja czy oświata. Okres obowiązywania umów, sięgający 20-25 lat, pozwoli opracować wieloletni plan inwestycyjny i przyczyni się do rozwoju ekonomicznego i społecznego danej gminy. Bezpośrednią korzyścią dla mieszkańców będą także środki pieniężne przekazywane przez kilkadziesiąt lat przez inwestora z tytułu dzierżawy gruntów oraz służebności. Będą one stanowić stabilny i znaczący wpływ do budżetów domowych rolników. Atutem są też potencjalne miejsca pracy oraz zlecenia dla lokalnych podwykonawców przy budowie farmy i przygotowaniu infrastruktury. Ponadto w czasie procesu inwestycyjnego inwestor wniesie niezbędny wkład w rozwój lokalnej infrastruktury drogowej i energetycznej.

Jaki wpływ na turystykę mają parki wiatrowe?

Parki wiatrowe często stają się punktami programu wycieczek w ramach tzw. ekoturystyki, są także podstawą do wyznaczenia nowych szlaków turystycznych. Przykładem może być Szlak Wiatraków, będący elementem promocji wybrzeża Morza Bałtyckiego. Doświadczenia gmin z terenów, na których wybudowano w Polsce parki wiatrowe (Wolin, Darłowo) dowodzą, że elektrownie wiatrowe pozytywnie wpływają na rozwój turystyki, z czasem stając się lokalnym symbolem gminy. Parki wiatrowe zlokalizowane na terenie Niemiec na stałe wpisały się w krajobraz landów, nie obniżając wartości turystycznej gmin. Podobnie w krajach skandynawskich, gdzie liczba turystów jest większa niż w Polsce.

Wpływ na zdrowie człowieka

Jaki jest wpływ wiatraków na zdrowie i komfort życia?

Dotychczasowe badania wskazują, że inwestycje wiatrowe są w pełni bezpieczne dla zdrowia człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „energetyka wiatrowa jest najbardziej łagodnym i bezpiecznym sposobem wytwarzania energii w kontekście wpływu na ludzkie życie”. Obecnie w Niemczech, które są jednym z europejskich liderów w dziedzinie energetyki wiatrowej, funkcjonuje kilka tysięcy turbin wiatrowych. W trakcie kilkunastu lat ich działania nie odnotowano negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców ani zwiększenia migracji z tych terenów. Według badań dr. n. med. Donaty Kurpas z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu tzw. „syndrom turbiny wiatrowej”, na który powołują się przeciwnicy farm wiatrowych, pozbawiony jest wiarygodności i podstaw naukowych. Ponadto przeprowadzone przez polskich naukowców – dr. inż. Ryszarda Ingielewicza oraz dr. inż. Adama Zagubienia z Politechniki Koszalińskiej - specjalistyczne badania jednoznacznie wykazały, że wiatraki nie emitują infradźwięków mogących negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.

Czy park wiatrowy będzie miał wpływ na możliwość uprawy ziemi?

Na czas funkcjonowania parku wiatrowego nie istnieją żadne przeciwskazania do prowadzenia upraw rolnych wokół instalacji. Praca turbin nie zakłóca uprawy ziemi ani hodowli bydła czy ryb, nie ma też wpływu na glebę, wody gruntowe ani stan wód powierzchniowych.

Czy turbina wiatrowa generuje pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne wytwarzają niemal wszystkie elektryczne przedmioty codziennego użytku, takie jak suszarka do włosów czy elektryczna maszynka do golenia. Pracująca turbina wiatrowa wytwarza pole elektromagnetyczne o znikomej, dużo niższej wartości niż tego typu urządzenia. Natężenie przy samej podstawie na wysokości 180 cm wynosi 9 V/m. Dla porównania: pracująca suszarka do włosów emituje pole magnetyczne o natężeniu 800 V/m, a więc blisko 90-krotnie większe. Wartość pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez turbiny wiatrowe jest niższa od naturalnie emitowanego przez naszą planetę. Maksymalne wartości pola elektromagnetycznego są określone specjalnym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. (DzU nr 192, poz. 1883). Na terenie zabudowanym wynosi ono 1000 V/m.

Czym są infradźwięki i czy turbina wiatrowa jest ich źródłem?

Infradźwięki to występujące powszechnie w atmosferze zjawisko dźwiękowe, które z powodu niskich częstotliwości (2-16 Hz) jest niesłyszalne dla człowieka. Generują je m.in. urządzenia biurowe, urządzenia AGD/RTV, samochody, śmigłowce, fale morskie, drgania mostów, wentylatory itp. Turbina wiatrowa również generuje infradźwięki, mają one jednak znacznie niższą częstotliwość od wywoływanych przez przedmioty codziennego użytku. Liczne badania przeprowadzone na terenie istniejących farm wiatrowych wykazały, że poziom infradźwięków emitowanych przez turbiny jest znacznie niższy od poziomu mogącego wywołać negatywne skutki zdrowotne. Potwierdzają to specjalistyczne badania przeprowadzone przez polskich naukowców – dr. Ryszarda Ingielewicza oraz dr. Adama Zagubienia z Politechniki Koszalińskiej. Jednoznacznie wykazały one, że wiatraki nie emitują infradźwięków mogących negatywnie wpływać na ludzi. Przy odległości 500 m od turbiny poziom infradźwięków jest bliski zera.

Czy na turbinach może osadzać się lód, który jest niebezpieczny dla ludzi i zwierząt?

W obecnie realizowanych projektach zawsze stosuje się śmigła z zaawansowanym i skutecznym systemem odladzania (podobnym w założeniach do systemu stosowanego w śmigłowcach, czy samolotach), który zapobiega takiemu zjawisku. Zagrożenie dla ludzi i zwierząt ze strony lodu osadzającego się na turbinach nie zostało stwierdzone.

Czy istnieje ryzyko złamania masztu albo odpadnięcia śmigła?

Elektrownie wiatrowe są tak skonstruowane, żeby wytrzymały nawet bardzo silny wiatr. Wyposażone są w mechanizmy, które po przekroczeniu określonej prędkości wiatru (ok. 25 m/s) powodują wyłączenie turbiny.

Czy po zakończeniu budowy inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia kontrolnych badań hałasu? Jeśli tak, to w jaki sposób dokonuje się wyboru punktów pomiarowych i samych badań?

Aby dokonać w sposób wiarygodny i transparentny oceny akustycznej turbin wiatrowych, po ich uruchomieniu należy wykorzystać procedury pomiarowe, bazujące na szczegółowych wytycznych, które odnoszą się do warunków prowadzenia pomiarów, wyboru lokalizacji punktów pomiarowych, wykorzystanego sprzętu, itd. Dedykowaną procedurą określenia hałasu przemysłowego, w tym turbin wiatrowych, jest załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) „Metodyka referencyjna oraz częstotliwość prowadzenia okresowych pomiarów hałasu (z wyjątkiem hałasu impulsowego) w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń”. Sama procedura badań akustycznych została szczegółowo opisana w Dz. U. Nr 206, poz. 1291 i jednoznacznie określa wybór lokalizacji punktów pomiarowych, warunki meteorologiczne prowadzenia badan, rodzaj wykorzystanego sprzętu pomiarowego oraz kompetencje zespołów pomiarowych.

Czy elektrownie wytwarzają efekt „migotania cienia”?

Migotanie cienia jest w istocie występowaniem okresowych zmian w natężeniu światła w wyniku przechodzenia cienia śmigła turbiny przez konkretny punkt. Efekt ten występuje najczęściej w godzinach porannych i wieczornych, kiedy słońce znajduje się nisko na horyzoncie, w wyniku czego cienie ulegają wydłużeniu. Zjawisko nie występuje natomiast, gdy wirnik turbiny jest zorientowany równolegle do obserwatora, gdy turbina jest wyłączona, gdy na drodze światła słonecznego znajdują się chmury, mgła albo inny obiekt rzucający cień (np. inny budynek mieszkalny), lub gdy turbiny znajdują się na południe od farmy wiatrowej, czyli słońce jest w orientacji północnej względem budynków. W znacznym stopniu redukuje lub całkowicie eliminuje zjawisko migotania cieni obecność gęstych lasów. Nawet w miesiącach zimowych, gdy drzewa pozbawione są liści, gęstość gałęzi jest naturalnym filtrem przeciwko efektowi migotania cieni. Intensywność cieni jest także redukowana dzięki obecności sztucznego światła w pomieszczeniu posiadającym okna. Dla człowieka efekt ten może być uciążliwy w przypadku, gdy migotanie światła przekroczy 2,5Hz, ale u większości ludzi dopiero 16-25Hz wywołuje negatywne efekty. Wg British Epilepsy Association (Brytyjskiego Stowarzyszenia Epilepsji) nie ma żadnych dowodów na to, że zjawisko migotania cieni, którego źródłem jest park wiatrowy, może wywoływać ataki epilepsji. Przy działających turbinach częstotliwość migotania nie przekracza 1 Hz, czyli znacznie poniżej progowej wartość 2,5 Hz (British Epilepsy Association, 2009). Nowoczesne turbiny wirują z prędkością do 20 obrotów na minutę - by zbliżyć się do wartości 2,5 Hz turbina musiałaby obracać się blisko trzy razy szybciej! Ponadto odsunięcie turbin od zabudowań na bezpieczne odległości wynoszące min. 500 m spowoduje minimalizację oddziaływań efektu cienia.

Czy elektrownie wiatrowe maja negatywny wpływ na zastawki serca?

W żadnych badaniach uznanych przez środowisko naukowe nie znajduje potwierdzenia teza dotycząca negatywnego wpływu turbin wiatrowych na zastawki czy też rozruszniki serca.

Wpływ na środowisko naturalne

Jakie korzyści parki wiatrowe przyniosą środowisku naturalnemu?

Elektrownie wiatrowe są nie tylko bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego, lecz także pozbawione szkodliwych skutków ubocznych, jakie występują w tradycyjnym procesie wytwarzania energii. Produkcja czystej energii wiatrowej wiąże się z brakiem emisji do atmosfery niebezpiecznych związków siarki i azotu czy dwutlenku węgla, przyczyniających się do efektu cieplarnianego. Zastosowanie energii wiatrowej minimalizuje również ryzyko innych groźnych awarii czy nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego (jak w przypadku np. odkrywkowych kopalni węgla).

Czy inwestycja jest bezpieczna dla środowiska naturalnego?

Wszystkie projekty prowadzone przez ECO-WIND Construction są zgodne z polskim prawem i w żaden sposób nie zagrażają środowisku naturalnemu. Ponadto firma, zgodnie z obowiązującym prawem oraz w celu zachowania obiektywizmu zleca prace nad raportami oddziaływania na środowisko specjalistycznym firmom zewnętrznym, co jest potwierdzeniem dbałości firmy o rygorystyczne standardy.

Czy park wiatrowy jest bezpieczny dla ptaków i nietoperzy?

Ptaki i nietoperze są w procesie realizacji inwestycji farmy wiatrowej objęte szczególną ochroną. Każda inwestycja poparta jest szczegółowymi badaniami, zapewniającymi pełne bezpieczeństwo, i w ramach których populacje ptaków i nietoperzy występujących na danym terenie zostają poddane wielomiesięcznemu badaniu ze strony niezależnych ekspertów. Wynikiem tych obserwacji jest raport, którego wnioski zostają zawarte w wymaganym prawem raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dopiero po uwzględnieniu wniosków z przeprowadzonych badań może zostać wydana decyzja środowiskowa odpowiedniego organu. Najlepszą rekomendacją inwestycji w farmy wiatrowe jest poparcie dla energetyki wiatrowej przez tak szanowane międzynarodowe organizacje ekologiczne jak WWF czy Birdylife.

Czy park wiatrowy ma wpływ na hodowlę pszczół?

Turbiny wiatrowe są zbyt dużymi obiektami by mogły zagrodzić lotowi pszczół. Śmigło operuje na wysokości raczej niedostępnej dla tych owadów. Nie wykazano również wpływu infradźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe na hodowlę pszczół.